algemenevoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Sexdatingwiki.nl

Op SEXDATINGWIKI.NL en Nieuwsexcontact.nl (“de Websites”) kunt u een profiel van uzelf publiceren en met andere mensen in contact komen. Bij het gebruik van de Website gelden onderstaande voorwaarden. Door registratie of ander gebruik van de Website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Leest u ook onze privacyverklaring, waarin wij uitleggen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en wat wij daarmee doen.

Artikel 1. Registratievoorwaarden

Om alle functionaliteit van de Website te kunnen gebruiken, dient u zich te registreren met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. U dient bij registratie ten minste achttien jaar oud te zijn.

Bij registratie dient u de gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen. Natuurlijk mag u wel een pseudoniem gebruiken, maar uw gebruikersnaam mag niet onfatsoenlijk, misleidend of onwettig zijn. Deze gegevens dienen binnen zeven dagen ingevuld te zijn.

U mag slechts één profiel aanmaken dat voor uzelf bestemd dient te zijn. U mag geen profielen voor anderen aanmaken of gebruiken, of meerdere profielen voor uzelf. Bij constatering van overtreding van deze regel worden alle betreffende profielen opgeheven.

Uw wachtwoord dient u strikt vertrouwelijk te behandelen. Wij mogen er vanuit gaan dat al hetgeen na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord gebeurt, onder uw verantwoordelijkheid en toezicht gebeurt. Indien u vermoedt dat uw wachtwoord bij anderen bekend is, dient u ons hierover te informeren zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Artikel 2. Publicatie van informatie

Op de website kunt u op uw profiel informatie over uzelf publiceren, zoals teksten en foto’s, en berichten versturen naar anderen.

U bepaalt zelf welke informatie u plaatst, maar deze mag niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of de Nederlandse wet. In het bijzonder is het verboden om informatie te plaatsen die smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiende informatie bevat, commerciële dienstverlening aanbiedt of daartoe uitnodigt, inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden van hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie naar materialen die inbreuk maakt op hun rechten, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens of foto’s van derden, overlast of storingen veroorzaakt bij andere gebruikers van de Website of andere internetgebruikers, kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

Uw profiel en andere publiek zichtbare informatie mag geen contactgegevens bevatten, zoals een e-mail- of msn-adres, telefoonnummer, Skype-adres, handelsnaam, merknaam, of een verwijzing naar een andere bron (zoals een hyperlink naar een website of de naam van een Facebook-, Hyves- of ander profiel) waar deze te vinden is.

Foto’s dienen alleen uzelf te tonen en geen andere personen of zaken (tenzij onherkenbaar gemaakt). Foto’s dienen door uzelf gemaakt te zijn of met toestemming van de fotograaf te worden geplaatst.

Wij mogen de door u geplaatste informatie gebruiken voor de dienstverlening op de Website, in alle vormen die wij nu of in de toekomst realiseren. Wij mogen geanonimiseerde informatie gebruiken in reclame voor de Website.

Artikel 3. Privéberichten

Via de Website kunt u privéberichten sturen aan andere gebruikers, en privéberichten ontvangen van andere gebruikers.

Wij hebben geen controle of invloed op de inhoud van privéberichten. Wij adviseren u dringend gepaste zorg te betrachten wanneer u reageert op een privébericht van een ander. Dit in het bijzonder wanneer u om persoonlijke gegevens of foto’s van uzelf wordt gevraagd.

De Website is bedoeld als dienst om vrijblijvend te communiceren met anderen. Wij kunnen niet garanderen dat personen met wie u contact legt, daadwerkelijk zijn wie zij pretenderen te zijn of dat zij bereid zijn tot een ontmoeting buiten de Website om. Mensen zijn vrij om pseudoniemen te gebruiken en ingevulde informatie zoals woonplaats of voorkeuren kan onjuist zijn zonder dat wij daar controle op kunnen uitoefenen. Wij kunnen personen inschakelen om contacten via de Website aan te gaan om zo de gebruiksbeleving te verhogen. Het staat u natuurlijk vrij een correspondentie met een ander op elk moment te beëindigen

Wij zullen geen kennis nemen van middels de Website verzonden of opgeslagen privéberichten, tenzij dat expliciet met u afgesproken is, er een concreet vermoeden van misbruik van de Website of schending van deze gebruiksvoorwaarden is, de kennisneming noodzakelijk is voor een goede werking van de Webapplicatie of wij daar wettelijk of krachtens bevoegd gegeven bevel toe verplicht is. In zulke gevallen zullen we ons zich inspannen de kennisneming tot een minimum te beperken en geheimhouding betrachten omtrent hetgeen waarvan kennis genomen is

Artikel 4. Toezicht en overtredingen

Indien wij een vermoedelijke schending, misbruik of overlast bij uw gebruik van de Website constateren, zijn wij gerechtigd om alle redelijke maatregelen te nemen om dit te beëindigen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan, ook niet als het vermoeden onjuist bleek. Wij zullen u indien mogelijk informeren over deze maatregelen. U vrijwaart ons van alle aanspraken van derden betreffende door u geplaatste informatie

Wij controleren niet vooraf de inhoud van publicaties op de Website, en kunnen dus geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of misleidende inhoud. Wel zullen wij op basis van klachten in actie komen en zo nodig maatregelen nemen

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

Voor het versturen van privéberichten en andere functionaliteiten kan een betaling worden gevraagd. Betalingen worden via credits verricht, die via uw account kunnen worden aangekocht via de door ons beschikbaar gestelde betaalmethoden. Een betaling is definitief en kan niet worden teruggedraaid

Aangekochte credits kunnen niet worden ingewisseld voor geld of geannuleerd. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing omdat het hier een vorm van dienstverlening betreft die met uw instemming direct wordt geleverd

De kosten voor aanschaf van credits moeten bij vooruitbetaling worden voldaan. Totdat uw betaling is ontvangen, zal uw aanvraag niet worden goedgekeurd. U kunt ook een machtiging voor automatische incasso afgeven. In dat geval zal uw aanvraag worden goedgekeurd na afgifte maar kan deze alsnog en per direct worden afgekeurd indien een incasso wordt geweigerd of teruggedraaid

Wij mogen de bedragen op elk moment aanpassen. Prijswijzigingen worden u via een privébericht of via mededeling op de Website gemeld. De wijzigingen gelden alleen voor credits aangeschaft na deze melding

Credits zijn één jaar na aanschaf geldig en kunnen daarna door ons ongeldig worden verklaard. Bij beëindiging van uw account (ongeacht reden) vervallen per direct alle nog niet gebruikte credits

Artikel 6. Premiumdiensten

Bepaalde onderdelen van de Website zijn alleen tegen betaling beschikbaar. De kosten en de aanvullende voorwaarden van deze onderdelen worden apart bekendgemaakt bij het aanvraagscherm hiervoor

Bepalingen in deze aanvullende voorwaarden gaan boven de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden voor zolang als de aanvullende voorwaarden voor u gelden

Artikel 7. Beschikbaarheid van de Website

Wij doen ons best om ononderbroken beschikbaarheid van de Website en achterliggende systemen en netwerken te realiseren. Evenzo doen wij ons best om de Website up-to-date, correct functionerend en veilig te houden. Wij kunnen echter geen harde garanties hierover doen

Wij mogen de Website van tijd tot tijd aanpassen naar eigen inzicht. Waar het substantiële aanpassingen betreft, zullen wij zo veel mogelijk u tijdig informeren

Artikel 8. Aansprakelijkheid en overmacht

Wij zijn jegens u slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid. Wanneer het gaat om schade in het kader van een betaalde dienst, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de credits die u besteed heeft voor deze dienst

Aansprakelijkheid is beperkt tot directe vermogensschade. Iedere aansprakelijkheid voor iedere andere vorm van schade, zoals indirecte schade, schade als gevolg van verlies van gegevens of reputatieschade is uitgesloten

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, beslaglegging, arbitraire opeisingsprocedure of gerechtelijke procedures, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat eBased door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, zal de uitvoering daarvan worden opgeschort tot de overmachtsituatie is opgeheven

Indien de overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd dan wel van blijvende overmacht sprake is, zal de betreffende overeenkomst zonder nadere mededeling worden ontbonden. Eventuele verrichte prestaties dienen dan ongedaan gemaakt te worden. Geen recht bestaat echter op aanvullende schadevergoeding

Artikel 9. Duur van de overeenkomst

U kunt van de Website gebruik maken voor zolang als u zich aan de voorwaarden houdt. U kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen door uw account op te heffen via het controlepaneel

Wij mogen uw account opheffen bij geconstateerde schending van de gebruiksvoorwaarden of misbruik van de Website. Indien redelijkerwijs haalbaar zullen wij u eerst een waarschuwing geven. Tevens mogen wij uw account opheffen als u minstens zes maanden niet ingelogd hebt op uw account

Na beeindiging van deze overeenkomst, ongeacht de reden, zijn wij gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen informatie te wissen of ontoegankelijk te maken en uw account op te heffen. U verliest dan tevens alle credits die nog niet besteed zijn

Artikel 10. Wijzigingen van de overeenkomst

Wij mogen deze voorwaarden op ieder moment wijzigen, mits wij de wijzigingen minstens vier weken voor geplande inwerkingtreding aan u mededelen

Indien u een wijziging niet wenst te accepteren, kunt u de Website niet langer gebruiken na deze periode. Het gebruik van de Website na afloop van deze periode zal worden opgevat als instemming met de wijzigingen

Artikel 11. Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin wij gevestigd zijn

Indien een bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven

De door ons ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en gedane financiële transacties gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door u

Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail of fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat

Partijen mogen hun rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst slechts overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve bij overdracht van de gehele onderneming of het betrokken onderdeel daarvan. Wij mogen onze rechten en verplichtingen echter zonder nadere toestemming overdragen aan een derde die de Website van ons overneemt

De Website wordt aangeboden door Lucky Guys, Postbus 1057 4801 BB Breda, Kamer van Koophandel 50745662

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *